گروه تولیدی خزایی قصد دارد تا به دارندگان واحدهای مرغداری و فروشگاه های معتبر در سطح شهر تهران نمایندگی اعطا نمایند که در این خصوص میتوانید با شماره تلفن ۶۶۱۲۱۱۳۸ و با آقای فرید صحبت نمایید.