نام واحد واحد شماره ۳ مزرعه مرغ مادر ماکیان آقاجان بلاغی
مساحت ۴ هکتار (آب، برق، گاز)
ظرفیت تولید  ۵/۵ میلیون قطعه تخم مرغ نطفه دار گوشتی / ۸ سالن با ۴ واحد کنترل و اتاق فرمان
تعداد افراد شاغل ۴۰ نفر( در صورت تخصیص سهمیه جوجه ) فعلا دونفر
آدرس استان همدان، شهرستان اسدآباد، ۵ کیلومتر به سمت کردستان (سقز)، بعد از گردنه، مزرعه مرغ مادر آقاجان بلاغی
تلفن ٠٢١۶۶١٢١١۴٨/٠٢١۶۶١٢١١٣٨
رئیس هیئت مدیره محسن خزائی (از سهامداران اصلی )
وضعیت اماده جوجه ریزی مادری از  سال ٩٢ در لیست انتظار زربال!

 

نمایی از مرغداری