فعالیت: بسته بندی مواد غذایی

آدرس: شهرک صنعتی حسن آباد تهران